Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2013

tajniak
tajniak
tajniak
9045 794c

December 17 2013

1018 f4f1
Reposted fromkniepuder kniepuder viasoundaddicted soundaddicted
3869 9ae9
Reposted frommontak montak viathereisnolove thereisnolove
tajniak
3271 4132
Oh okay, I fits...
Reposted fromjeaquares jeaquares vianikara nikara
tajniak
2832 ee58
Reposted fromgifz gifz vianikara nikara
tajniak
0617 da52
So damn sleepy.
Reposted fromgoraca-czekolada goraca-czekolada viacats cats
tajniak
1174 0107 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacats cats

December 16 2013

tajniak
8273 12c7
Reposted frompulperybka pulperybka
tajniak
8311 7712
Reposted fromJirugi Jirugi
tajniak
8344 c253 500
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo
tajniak
8542 f412 500

mintjuleplove:

gofollowrabbits:

Snow White skirt from Go Follow Rabbits

Preeeeetty sure I need this RIGHT NOW.

Reposted fromaltradonna altradonna
tajniak
Jeżeli to z miłości, będzie nam wybaczone,
pozostaną za nami łóżka niepościelone i napoczęte
miasta, rozchylone zasłony, ledwo dotknięte
rzeczy i trochę brudnych naczyń. Jeżeli to z miłości,

nie pozostanie po nas pustka, jest taka wrodzona
gramatyczna niezgodność, pustka nie może zamieszkać
w miejscach przez nasze ciała naznaczonych, wyjdą
natomiast z nich dzieci, kraje i wszelkie kolory.

Jeżeli to z miłości, staną po naszej stronie zwierzęta,
psy porzucone. One wybacza nam tę nieruchomość
i ten zagubiony gdzieś w sobie wzrok. Będziemy leżeć
i będą po nas chodzić dni i przeciągi. Zbudują na nas

miasto i wolne elektrony będą nad nami się roić, warczeć,
i sny, sny będą nasze na zawsze.
— Tomasz Różycki “Drugi hipotyk”
Reposted fromtitelitury titelitury

October 27 2013

tajniak
7238 feb0 500
Deadline is coming
Reposted frompolaczetto polaczetto viagameofthrones gameofthrones
tajniak
5664 9a07
Reposted fromFuchsvonfrueher Fuchsvonfrueher viacats cats
tajniak
tajniak
4369 4b85
Reposted fromkaha kaha viacats cats
tajniak
snuggly
Reposted fromjayda-norton jayda-norton viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl